Polityka Prywatności (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w szczególności:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej RODO
 2. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu interpretacji zapisów Polityki ochrony danych osobowych, powinny być rozstrzygane na korzyść zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Administratorem Danych jest Galeria Triada, ul. Piwna 11/12, 80-831 Gdańsk, e-mail: galeria@galeriatriada.com
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach:
  – marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych wydarzeń i usług za pomocą przesyłania drogą mailową newslettera oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Galerię Triada.
  – wykorzystania do usługi systemu aukcyjnego znajdującego się na stronie www
 • Dane, które są wykorzystywane zawierają:
  – imię i nazwisko,
  – adres email (poczty elektronicznej)
  – numer telefonu na potrzeby aukcji
 • Państwa dane przechowywane są w formie elektronicznej na serwerze na którym znajduje się strona www.galeriatriada.com
 • Państwa dane będą przechowywane do momentu cofnięcia Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Państwa wolą przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając e-mail na adres e-mail: galeria@galeriatriada.com

 

Galeria Triada

Galeria Triada